Grojec: bezpieczniejsza droga do szkoły

Rozbudowa odcinka Alei Ogrodowej wraz z budową ronda dla szkolnych autobusów to inwestycja, którą rozpoczęto zeszłorocznej jesieni. Prace zakończono w maju. Odbiór robót miał miejsce 2 czerwca.

Na niespełna 200-metrowym odcinku Alei Ogrodowej od ulicy Szembeka do Pałacowej jezdnia została poszerzona. Zbudowano chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie. W zakresie robót była też przebudowa sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i gazowej oraz zjazdów na posesje. 2 czerwca protokół odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek, sołtys Krzysztof Wolak i radny Adam Gonszcz.

 

Wybudowano także rondo, które budzi zdziwienie niektórych kierowców. Jest ono jednak niezbędne, żeby ruch drogowy odbywał się prawidłowo. Szkolnym autobusom nie wolno manewrować cofając, a na rondzie mogą one zawracać w zgodzie z przepisami. Umowa z wykonawcą inwestycji opiewała na ponad 1,3 mln zł. Gmina Oświęcim uzyskała do niej dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – prawie 0,6 mln zł.

 

 

 

 

Zakończone tej wiosny przedsięwzięcie to kolejny etap przebudowy Alei Ogrodowej. Trzy lata temu zmodernizowany został odcinek od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą Szembeka. Poszerzono na nim jezdnię, wykonano nową podbudowę i nawierzchnię, kanalizację deszczową, wybudowano chodnik, miejsca parkingowe i progi zwalniające z kostki brukowej.

 

Zadanie pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej 510168K w km od 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim".

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Finansowanie (zgodnie z umowami zawartymi przed wykonaniem zadania):

Całkowita wartość inwestycji: 1 348 085,79 zł

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 575 150,00 zł.

Środki własne gminy Oświęcim: 772 935,79 zł.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych, przebudowę drogi, budowę ronda oraz chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania drogowego.

 

Tagi

GALERIA